English

שער עולמי

לאחר מספר שנים של עבודה משותפת על מערכת "שער עולמי", רשות המיסים בישראל, ארגון
התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים והלשכות האזוריות של סוכני המכס
והמשלחים הבינלאומיים, החליטו במשותף כי תאריך העלייה לאוויר יהיה ביום א' ה- 14לינואר".2018
הקמת המערכת הובאה לדיון בקבינט הכלכלי חברתי, שקבע בין השאר: "מערכת סחר חוץ דור
חדש היא מערכת מידע אסטרטגית וחיונית לניהול סחר החוץ של ישראל. המערכת תביא לייעול,
פישוט והוזלה של תהליכים הקשורים בניהול סחר החוץ של טובין, ובמקביל תתרום לשיפור
ברמת האכיפה." (אפריל )2005
הצעת חוק "שער עולמי" עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ב 26/07/2017

 

לפרטים נוספים

 

ייפוי כח

 

תצהיר יבואן


עבור לתוכן העמוד