English

תצהיר יבואן

 

 

 

"תצהיר יבואן" הינו טופס שעל היבואן למלא. בטופס זה היבואן מתאר את יחסיו עם ספקיו השונים.

במסגרת התצהיר, היבואן נדרש להצהיר האם קיימים "יחסים-מיוחדים" כהגדרתם בחוק בינו לבין

הספק בחו"ל, והאם יחסים אלו השפיעו על ערך העסקה.

התצהיר הינו שנתי בהתייחס לכל ספק בנפרד.

במקרים מסוימים ייתכן ויידרש "תצהיר יבואן" להצהרת יבוא ספציפית.

תצהירי היבואן התקפים במערכת "סחר חוץ" )דור קיים( יעברו לסביבת מערכת "שער עולמי".

לאחר הפעלת מערכת ש"ע כל "תצהיר יבואן" חדש ימולא וישודר באמצעות הטופס באתר "תהילה".

לאור האמור, מומלץ לכל יבואן להתנסות במילוי התצהיר הנמצא באתר "תהילה".

 

להלן קישור לטופס "תצהיר יבואן":

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=sove02@taxes.gov.il

 

עבור לתוכן העמוד